O projekcie

Projekt „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-30-0083/18 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest przez firmę 
Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września2019 r. do 31 sierpnia2020 r.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 60 osób (35K i 25M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) i ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (z wyłączeniem osób określonych jako grupa docelowa w Poddziałaniu 1.3.1. POWER), z terenu woj. wielkopolskiego w okresie 01.09.2019-31.08.2020r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

 

Wartość projektu wynosi: 808 717,13 PLN.

 Wartość dofinansowania projektu: 768 281,27 PLN

     w tym dofinansowanie projektu z UE: 681 586,80 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym poprzez:
 • Poradnictwo zawodowe  wraz z IPD :

PROGRAM:
-pogłębiona analiza potrzeb (zakr. i intensywności wsparcia,doboru szkoleń)
-opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP
-określenie stopnia oddalenia od rynku pracy
-analiza osobowości zawodowej i określenie predysp. zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
-określenie potencjału:analiza mocnych i słabych stron
-radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodoych
-motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach
-trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy(kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej)
 

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1.  3 - miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 100% uczestników projektu

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 60 osób  zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria zawarte w podpunkcie A lub B:

  A. Osoby bierne zawodowo:

 • wiek w przedziale 18-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • nie przynależenie do żadnej z poniższych grup:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

  B. Osoby pracujące:

 • wiek w przedziale 18-29 lat,
 • posiadanie statusu osoby pracującej należącej do jednej z grup: osoby ubogo pracujące, osoby zatrudnione na umowie krótkoterminowej (tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub osoby pracujące w ramach umowy cywilno-prawnej 
 • zamieszkiwanie na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • nie przynależenie do żadnej z poniższych grup:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)


Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,
 • osoby będące byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych
  w ramach celu tematycznego 9 w RPO 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin potwierdzajace uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu, 
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż. 


W ramach projektu zostały zaplanowane dla 100% uczestników/uczestniczek 3 -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.